Stowarzyszenie EDUQ

Działamy na rzecz społeczności lokalnej

Stowarzyszenie EDUQ - nasza działalność

Głównym celem działającego od 2008 roku Stowarzyszenia EDUQ jest wspieranie społeczności lokalnej poprzez jej motywowanie i promowanie aktywnych i prospołecznych postaw. Edukujemy, pomagamy innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, aktywizujemy zawodowo, współpracujemy z innymi krajami, realizujemy i upowszechniamy ideę wolontariatu. W sposób szczególny wspieramy podmioty sektora pozarządowego i młodzież. Swoje działania realizujemy poprzez szkolenia, kursy, poradnictwo, wymiany międzynarodowe, wolontariat zagraniczny i informacje. Zadania realizujemy efektywnie łącząc w nich kreatywność, elastyczność i jakość.

Współpracujemy z większością aktywnych organizacji pozarządowych na naszym terenie. Spotykamy się z ich przedstawicielami na organizowanych przez nas spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, forach organizacji pozarządowych oraz indywidualnie na spotkaniach doradczych. Przeprowadzamy badanie potrzeb szkoleniowych i doradczych wśród organizacji. Współpracujemy z administracją publiczną. Konsultujemy programy współpracy, uczestniczymy w pracach komisji konkursowych. Na co dzień kontaktujemy się też z urzędnikami, którzy w swoich gminach pełnią funkcję pełnomocników do spraw organizacji pozarządowych. Dzięki naszym działaniom udało nam się już wprowadzić do zadań priorytetowych w programach współpracy dofinansowanie na granty dla organizacji młodzieżowych oraz nieformalnych grup inicjatywnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebie rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce, przy wsparciu samorządu lokalnego oraz wojewódzkiego podjęliśmy się zadania stworzenia Centrum Integracji Społecznej w Lęborku.

Więcej informacji o naszej działalności na www.facebook.com/eduqpoland oraz www.eduq.pl