Korzyści dla firm

Współpraca z Centrum Integracji Społecznej

Kwalifikacja uczestników >> Przygotowanie do podjęcia pracy >> Warsztaty w przedsiębiorstwach

Uczestnikami warsztatów w ramach CIS są osoby wykluczone społeczne mające szczególne problemy w odnalezieniu się na rynku pracy, kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby skierowanie do CIS przechodzą proces rekrutacyjny polegający na przeprowadzeniu wywiadu przez pracownika socjalnego oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej badającej kompetencje i motywacje. W ramach przygotowania ze środków CIS finansowane są badania lekarskie, ubezpieczenie, szkolenia BHP i strój ochronny/roboczy dla każdego uczestnika.

W ramach warsztatów uczestnicy CIS wykonują pracę pod okiem instruktora zawodu. Przedsiębiorstwo wyznacza instruktora zawodu, który koordynuje i zarządza pracą uczestników, prowadząc jednocześnie przyuczenie do konkretnych stanowisk pracy. Uczestnicy, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy mogą asystować pracownikom przedsiębiorstwa, wykonywać dodatkowe prace organizacyjno-porządkowe, a z czasem nawet wykonywać równorzędne obowiązki.

Uczestnicy CIS-u pracują zgodnie z poniższym schematem:

Schemat pracy uczestnika CIS

Okres uczestnictwa w zajęciach może trwać od 6 do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Absolwent CIS po ukończeniu warsztatów i szkoleń może podjąć zatrudnienie zarówno u pracodawcy, który organizował warsztat (jeżeli pracodawca wyrazi chęć) jak i na otwartym rynku pracy.

Dodatkową zaletą i wsparciem w uzyskaniu zatrudnienia dla absolwentów CIS jest możliwość skorzystania z tzw. zatrudnienia wspieranego. Zatrudnienie wspierane, to instrument za pomocą, którego pracodawca zatrudniając absolwenta CIS może uzyskać dofinansowanie do stanowiska pracy w wysokości:

 • 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach
 • 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach
 • 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach

Finansowanie - podział kosztów

Zadania i koszty po stronie przedsiębiorstwa

 • organizacja warsztatów (umożliwienie pracy uczestnikom)
 • wydelegowanie instruktora zawodu (koszt dodatkowego wynagrodzenia po stronie CIS)
 • zryczałtowana opłata za uczestnika warsztatów

Zadania i koszty po stronie CIS

 • rekrutacja uczestników we współpracy z MOPS i PUP
 • przygotowanie uczestników do podjęcia pracy (badania lekarskie, ubezpieczenia, szkolenie bhp, strój ochronny/roboczy)
 • objęcie wsparciem uczestników - reintegracja społeczna(zajęcia grupowe i indywidualne)
 • zapewnienie posiłku regeneracyjnego
 • wypłacanie świadczenia integracyjnego za każdy przepracowany miesiąc (ze środków Funduszu Pracy)
 • wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników merytorycznych (instruktora zawodu, psychologa doradców, kadry zarządzającej CIS itd.)
 • zapewnienia Uczestnikom CIS pakietu szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe i społeczne oraz dostępności w Centrum następujących specjalistów: psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, radca prawny i innych

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu z kierownikiem Centrum Integracji Społecznej w Lęborku:
Bartłomiej Zambrzycki, e-mail: biuro@cis.lebork.pl, tel. 695 958 282